Общо събрание на АЛХБ 2020 г.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ЛЕКАРИТЕ ХОМЕОПАТИ В БЪЛГАРИЯ-АСОЦИИРАН ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ“

ПОКАНА

за редовно Общо събрание на

Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА ЛЕКАРИТЕ ХОМЕОПАТИ В БЪЛГАРИЯ-АСОЦИИРАН ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ“

 

Уважаеми членове на Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА ЛЕКАРИТЕ ХОМЕОПАТИ В БЪЛГАРИЯ-АСОЦИИРАН ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ“ (накр. „АЛХБ“ или „Сдружението“),

В качеството ми на Председател на УС и въз основа на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и на чл. 18 от Устава на Сдружението,

Ви уведомявам, че Управителният съвет на АЛХБ, свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението.

Общото събрание ще се проведе на 08 август 2020 г. (събота) с регистрация от 16:30 часа и начален час – 17:00 часа на адрес: с. Врата, махала Кабата, ул. Стефан Караджа – 1, ПК 4234, общ. Асеновград, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2019 г.
  2. Приемане на отчета за дейността на сдружението за 2019 г.
  3. Разни.

Общото събрание е законно, ако присъстват поне ½ от членовете му. При липса на кворум в обявения час за започване, провеждането на Общото събрание се отлага с един час при същия дневен ред и на същото място, като събранието може да се проведе колкото и членове да се явят.

Материалите по посочения дневен ред са достъпни на адреса на Сдружението.

01.07.2020 г.

С уважение:

Дора Пачова

Председател на УС

Сдружение „АСОЦИАЦИЯ НА ЛЕКАРИТЕ ХОМЕОПАТИ В БЪЛГАРИЯ-АСОЦИИРАН ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ“

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg