Покана за Общо събрание

ПОКАНА

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ „Асоциация на лекарите хомеопати в България – асоцииран член на Българския лекарски съюз“ – София, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 127036833, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул.„Иларион Макариополски“№2,

на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от Устава на Сдружението, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 7 ноември 2023 г., от 18.00 часа на адреса на управлението: гр. София, ул.„Иларион Макариополски“№2, при следния дневен ред:

т.1. Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2022 г;

т.2. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 год;

т.3. Приемане на решение за освобождаване отговорност на председателя и членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им през 2022 г.;

т.4. Разни.

Общото събрание е законно, ако присъстват 1/2 от членовете на Сдружението. При липса на кворум провеждането се отлага с един час при същия дневен ред и на същото място, като събранието се провежда независимо от броя на явилите се членове. Материалите по посочения дневен ред са достъпни на адреса на Сдружението.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg