Хомеопатично лечение като допълнителна терапия при пациенти с недребноклетъчен карцином на белия дроб

Хомеопатичното лечение, като допълнителна терапия, би могло да подобри качеството и продължителността на живот при пациенти с недребноклетъчен карцином на белия дроб

Проспективно, рандомизирано, плацебо контролирано, двойно сляпо, провеждано в три рамена, многоцентрово изпитване

Michael Frass12, Peter Lechleitner3, Christa Gründling 4, Claudia Pirker5, Erwin Grasmuk-Siegl5, Julian Domayer5, Maximilian Hochmair5, Katharina Gaertner 6, Cornelia Duscheck7, Ilse Muchitsch8, Christine Marosi7, Michael Schumacher9, Sabine Zöchbauer-Müller 7, Raj K Manchanda10, Andrea Schrott11, Otto Burghuber12

Абстракт

Конвенционалната медицина и хомеопатията работят добре заедно. Качеството на живот се подобрява с добавяне на хомеопатично лечение при пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб. Преживяемостта се подобрява също с добавяне на хомеопатично лечение при тези пациенти.

От опита: Пациентите с недребноклетъчен белодробен рак (НДКБР) имат ограничени възможности за лечение. Заедно с конвенционалната антиракова терапия, добавянето на хомеопатия може да помогне за намаляване на страничните ефекти от стандартната терапия. Целта на проучването е да изследва дали добавянето на хомеопатия, може да повлияе качеството на живот и продължителността на живота на пациентите с НДКБР.

Методи: В това проучване, което е проспективно, рандомизирано, плацебо контролирано, двойно сляпо, провеждано в три рамена, многоцентрово, във фаза 3, се изследват ефектите от добавяне на хомеопатично лечение, в сравнение с плацебо при пациенти в 4 стадий на НДКБР. Проследява се качеството на живот в две групи и продължителността на живот във всички три групи.

Лекуваните пациенти посещават амбулаторните центрове на всеки 9 седмици. 150 пациенти с 4 стадий НДКБР са включени в проучването. 98 от тях получават или индивидуални хомеопатични лекарства ( n=51 ) или плацебо ( n=47 ) по двойно сляп метод. 52 пациенти са контролна група без хомеопатично лечение, те са наблюдавани само за продължителност на живот.

Съставките на хомеопатичните лекарства са главно от растителен, минерален или животински произход. Лекарствата са произведени чрез стъпаловидни разреждания и потенцирания, приготвени според изискванията на Добрата производствена практика.

Резултати: Качеството на живот, както и функционалните и симптоматични скали, показват значително подобрение в хомеопатичната група, в сравнение с плацебо след 9 и 18 седмици на хомеопатично лечение (p < .001). Средната продължителност на живот значително се удължава в хомеопатичната група (435 дни) спрямо плацебо (257 дни; p = .010), както и спрямо контролата (228 дни; p < .001 ). Шансовете за оцеляване в хомеопатичната група се различават значително от плацебо (p = .020) и от контролната група (p < .001).

Заключение: Значително се подобрява качеството на живот в хомеопатичната група в сравнение с плацебо. Допълнително, продължителността на живот е значително по-дълга в хомеопатичната група, спрямо плацебо и контролната група. Проучването показва че, хомеопатията повлиява позитивно не само качеството на живот на пациентите с рак на белия дроб, но и оцеляването им. Нужни са допълнителни проучвания и с друг вид туморни образувания.

Ключови думи: Допълващо хомеопатично лечение; Онкология за възрастни; Комплементарна и алтернативна медицина; Световен здравен статус; Белодробен рак; Оцеляване.

Източник:

Статията можете да изтеглите от този линк.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg