Фармако-икономическо сравнение между хомеопатично и антибиотично лечение на повтарящ се рино-фарингит при деца

kid
Автори – Trichard M1, Chaufferin G, Nicoloyannis N.

Абстракт

ПРЕДМЕТ:
Фармако-икономическо проучване, което сравнява медицинската ефективност, качество на живот и цена на две терапевтични стратегии (хомеопатична и антибиотична стратегия), използвани в рутинната медицинска практика от алопатични и хомеопатични общо-практикуващи лекари в лечението на повтарящ се, остър рино-фарингит на 18 месечни до 4 годишни деца.

МЕТОДИ:
Статистически анализ на данни, от популация от 499 пациента, включени в предишно 6-месечено проучване. Пациентите са прегрупирани според типа лекарство, което са ползвали. Медицинската ефективност е изследвана според епизодите на остър рино-фарингит, усложнения и странични ефекти. Качеството на живот е изследвано според Par-Ent-Qol скалата. Медицинските разходи (медицински консултации, предписание на лекарства, изследвания) и индиректните разходи са оценени от три гледни точки (общество, пациент, здравна осигуровка) като са използвани публични цени и тарифите на френската здравна застраховка.

РЕЗУЛТАТИ:
Хомеопачният подход показва значително по-добри резултати от антибиотичния като медицинска ефективност ( броя на епизодите на ринофарингит: 2.71 срещу 3.97, P<0.001; брой на усложнения: 1.25 срещу 1.95, P<0.001; качество на живот: 21.38 срещу 30.43, P<0.001), и същевременно има по-ниска цена на медицинските разходи, покривани от здравната осигуровка (88 евро срещу 99 евро, P<0.05) и значително в по-малка степен отпуск по болест (9.5% от родителите срещу 31.6% от родителите, P<0.001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Хомеопатията може да е ценова и ефективна алтернатива на антибиотиците в лечението на повтарящи се детски рино-фарингити.

Източник: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15751328

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg