Анкета за лекари и дентални лекари, преминали обучение по хомеопатия и прилагащи хомеопатичния метод

Въпросник

Уважаеми колеги,

С настоящата анкета бихме желали да разберем какво е състоянието на човешките ресурси в областта на хомеопатичната медицинска помощ у нас и какво е Вашето отношение към удовлетвореността на пациентите, ползватели на тази услуга.

Крайната ни цел е да се подобри организацията и качеството на хомеопатичната медицинска помощ и по-пълно да бъдат удовлетворени Вашите потребности и тези на пациентите. На базата на получените резултати ще се изготвят препоръки до Министерството на здравеопазването за изменение и допълнение на българското законодателство, с оглед по-качествено задоволяване на потребителите на хомеопатичния метод и осигуряване на безопасността на пациентите, потребители на този метод.

Анкетата е анонимна.

Ако имате въпроси, обърнете се към доцент д-р Янева, дм – НЦОЗА, тел 02 8056 340  или на  email: i.yaneva@ncphа.government.bg

Благодарим Ви за отзивчивостта!

За Ваше улеснение прилагаме дефинициите на някои основни понятия:

 1. Конвенционална медицина – обичайно практикуваната медицина, която се прилага в болници, индвидуални и групови практики за първична и специализирана медицинска помощ.
 2. Неконвенционална медицина – според българското законодателство – неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, към които се отнасят методите: използване на нелекарствени продукти от органичен произход; използване на нелекарствени продукти от минерален произход; използване на нетрадиционни физикални методи; хомеопатия; акупунктура и акупресура; ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване; диетика и лечебно гладуване.

Право да практикуват хомеопатия, според българското законодателство, имат български граждани и граждани на държава-членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, които са психически здрави, не са осъждани за престъпление от общ характер и притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по професионално направление „Медицина“ или „Дентална медицина“.

Всички лица, прилагащи неконвенционални методи, трябва да се регистрират в РЗИ. Лицата, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по професионално направление „Медицина“ или „Дентална медицина“ и са регистрирали лечебно заведение или работят в лечебно заведение, могат да предписват хомеопатични лекарствени продукти, без да се регистрират в РЗИ по реда на чл. 170, ал. 1 от Закона за здравето, за упражняване на хомеопатичния метод.


Въпросник

  1. Вашият пол: МъжЖена
  2. Вашата възраст: навършени години
  3. Вие сте магистър по МедицинаДентална медицина
  4. Имате ли специалност? Да (опишете я в полето по-долу)Не
  5. Общ трудов стаж: години
  6. Преминал ли сте обучение по оказване на хомеопатичния метод? ДаНе
  7. Ако сте обучаван по хомеопатия, посочете къде? В БългарияВ чужбина
  8. Ако сте обучаван в България по хомеопатия, посочете къде:
  9. Ако сте обучаван в чужбина по хомеопатия, посочете къде:
  10. Ако може да посочите, изразено в часове, основното Ви обучение по хомеопатия в колко часа се състои? (посочете ги)
  11. Смятате ли, че след основното обучение по хомеопатия можете да практикувате метода сам успешно?

  12. Смятате ли, че за да упражнявате метода успешно, е необходимо да посещавате допълнителни квалификационни курсове и семинари по хомеопатия? ДаНе
  13. Посещавате ли допълнителни кфалификационни курсове по хомеопатия? ДаНе
  14. Ако посещавате допълнителни квалификационни курсове по хомеопатия, посочете къде: В БългарияВ чужбина
  15. Посочете населено място (по област), в което прилагате хомеопатичния метод:
  16. Посочете къде прилагате хомеопатичния метод:

   Ако сте избрали "Работя в друго лечебно заведение (посочете вида му)"

   Ако сте избрали "Друго"

  17. Защо станахте хомеопат?

   Ако сте избрали "Друго"

  18. Упражнявайки хомеопатичния метод, прилагате ли и друг неконвенционален метод? ДаНе
  19. Ако прилагате друг неконвенционален метод, посочете какъв:

   Ако сте избрали "Друго"

  20. Документирате ли резултатите от проведеното от Вас хомеопатично лечение? ДаНе
  21. Интересувате ли се от потребностите и желанията на пациентите от различни видове медицинско обслужване (конвенционално и хомеопатично)?
  22. Полагате ли усилия за задоволяване на потребностите и желанията на пациентите от различни видове медицинско обслужване (конвенционално и хомеопатично)?
  23. Интересувате ли се от удовлетвореността на пациентите от лечението на конвенционалната медицина?
  24. Кое според Вас има най-голямо значение за удовлетвореността на пациентите от хомеопатичното обслужване?

   Ако сте избрали "Друго"

  25. Считате ли, че благодарностите на пациентите, изразени по най-различни начини, отразяват удовлетвореността им?
  26. Ако получите оплакване от пациент, как бихте постъпили?

   Ако сте избрали "Друго"

  27. Смятате ли, че предоставянето на пълна информация за заболяването, диагностиката, лечението и прогнозата допринася за по-пълна удовлетвореност на пациентите?
  28. Считате ли, че проучвания (подобни на проучването, в което участвате) на мнението и препоръките на пациентите за хомеопатичното лечение допринасят за по-пълното удовлетворяване на техните потребности?
  29. Кои според Вас са най-важните потребности и желания на пациентите?

   Ако сте избрали "Друго"

  30. От колко години практикувате хомеопатичния метод? години
  31. Ако имате регистрирана практика в РЗИ по прилагане на хомеопатичния метод, посочете среден брой пациенти на ден, посетили кабинета Ви: бр. пациенти
  32. Посочете 5 водещи медицински диагнози, поради които Ви посещават пациенти за прилагане на хомеопатичния метод (моля, включете кодовете по МКБ 10):
  33. Считате ли, че удовлетворяването на Вашите професионални потребности и желания ще доведе до по-пълното удовлетворяване на потребностите и желанията на пациентите?
  34. Каква е Вашата оценка за качеството на оказваното в България хомеопатично обслужване?
  35. Каква е Вашата оценка за организацията на хомеопатичната медицинска помощ в България?
  36. Според Вас хомеопатичната медицинска помощ трябва ли да се покрива от доброволни здравноосигурителни фондове? ДаНе
  37. Удовлетворен ли сте от колаборацията с лекари, прилагащи конвенционални методи на лечение? ДаНе
  38. Удовлетворен ли сте от колаборацията с лекари, прилагащи неконвенционални методи на лечение? ДаНе
  39. Смятате ли, че колаборацията между между лекари, прилагащи конвенционални методи на лечение и лекари, прилагащи неконвенционални методи на лечение, е важна при практикуването на хомеопатичния метод? ДаНе
  40. Какво считате, че трябва да се промени в българското законодателство, за да бъдат по-пълно удовлетворени потребностите на хомеопатите и пациентите?