Хомеопатичното лечение в България

Проучването на хомеопатичното лечение в България е проведено от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), със съдействието на съсловните организации на лекарите и денталните лекари хомеопати в България – Българска медицинска хомеопатична организация (БМХО) и Асоциация на лекарите хомеопати в България (АЛХБ).

Ръководител на темата: Доц. д-р И. Янева, дм (НЦОЗА)

Времеви обхват: 2015-2019 г.

Авторски колектив (по азбучен ред): © Дора Пачова, д-р – АЛХБ; © Иван Енев, д-р – БМХО © Илияна Янева, д-р, доцент, дм – НЦОЗА; © Мариана Ангелчева, д-р, дм, главен асистент – АЛХБ; © Милена Владимирова, дм, главен асистент – НЦОЗА; © Наташка Данова, д-р, доцент, дм – НЦОЗА; © Татяна Каранешева, дм, главен асистент – НЦОЗА

Българските лекари хомеопати – хуманни и дентални специалисти, проявяват траен интерес към използване на хомеопатията като съпътстваща форма на пациентско лечение; от първите си стъпки в професията до пенсионна възраст те използват хомеопатичния метод във всекидневната си практика.

Почти 100% от респондентите хомеопати са на мнение, „че конвенционалните и неконвенционалните методи на лечение трябва да се допълват“ и това е достатъчно стабилен мотив да потърсят допълнително придобиване на хомеопатични знания, които да прилагат във всекидневната си практика.

98.4% от хомеопатите, участници в изследването, са преминали през специализирано хомеопатично обучение и само 1.6% не са.

Пациентите на лекарите хомеопати изразяват висока степен на задоволство от лекаря си хомеопат. Близо 94,9% биха го потърсили отново при заболяване, което потвърждава високата удовлетвореност на пациентите от лекаря хомеопат.

Близо половината от респондентите пациенти (47,1%) дават положителна оценка по отношение на удовлетвореност на желания, потребности, очаквания от хомеопатичното лечение. 60,5% от пациентите заявяват, че чрез хомеопатичното лечение са подобрили своето здравословно състояние, като 1/3 или 26,7% се чувстват напълно излекувани.

99% от респондентите пациенти биха препоръчали хомеопата, при когото се лекуват, на свои близки. Като основна причина за препоръката, 94,7% от тях изтъкват, че са доволни от хомеопатичното лечение.

Според 90,1% от респондентите пациенти хомеопатичната помощ трябва да се покрива от здравноосигурителни доброволни фондове. Всички пациенти респонденти (100%) са попълнили информирано съгласие за хомеопатичното лечение при посещение при хомеопата.

Водеща причина за високата удовлетвореност от хомеопатичното лечение за респондентите пациенти е „резултатът от проведеното лечение“ – 81%. На второ място са посочили „индивидуалното отношение към пациента като личност“ – 44,2% и на трето място (33,3%) пациентите посочват „доброто отношение – внимание, отзивчивост, разбиране“.

На качеството на хомеопатичното обслужване 34,6% от респондентите пациенти са дали добра оценка, 21% – много добра и 17,4% – отлична.

Цялото проучване може да прочетете на: https://ncpha.government.bg/uploads/pages/126/2021_Homeopaty-MONOGRAF.pdf

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg