Достъп до хомеопатичните и антропософски лекарства в Европейският съюз

Доклад на ECHAMP, представящ резултатите от 2 независими проучвания за хомеопатичните и антропософски медицински продукти, показва статуса и дефицитите в достъпността до хомеопатични и антропософски лекарства в ЕС. Проучването включва и България.

Докладът заключва, че има значително до високо търсене на хомеопатични и антропософски лекарства в поне 2/3 от членките на ЕС, независимо дали в страната има дълга история на употреба на тези продукти или не.

Наличността на регистрирани хомеопатични и антропофски лекарства е недостатъчна и търсенето не винаги може да бъде посрещнато. Продуктите, които често се срещат в аптеките са най-вече тези, които са за самоназначение.

Осъществяването и влизането в сила на законодателство за европейските лекарства в този сектор е много бавно и непълно дори 20 години след започването му. Различните интерпретации в страните членки, правят много трудно оперирането на компаниите в Европа.

Регулаторната среда на национално ниво не е пропорционална на големия брой производители и крайни медицински продукти, които се използват в антропософската медицина и хомеопатията. В много страни членки малкия брой регистрирани продукти слабо рефлектира върху броя на хомеопатичните лекари.

Наличността е заплашена в някои страни на ЕС заради липсата на регистрация или заради непълната пререгистрация в други на вече регистрирани продукти. Регулаторният товар води до неустойчивост в осигуряването на регистрация на пълния спектър от медицински продукти, така че да има качествено практикуване на терапиите.

Вижте обобщеният доклад и таблиците в този файл!

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg