Европейският стандарт за хомеопатия за лекари ще стане национален стандарт

Новият стандарт за Добра практика за лекарите с допълнителна квалификация по хомеопатия беше публикуван през октомври 2016г. Този европейски стандарт ще има статут на национален стандарт чрез публикуване на идентичен текст или чрез добавка, като конфликтните национални стандарти трябва да се отменят до април 2017г.

В стандарта са включени изискванията за познания и умения на лекарите хомеопати, връзката между стандартните и хомеопатичните подходи, клиничната практика по хомеопатия, етичен кодекс, основните изисквания за обучение и продължаващо професионално развитие. Този европейски стандарт не е приложим за услуги, предлагани от хора, които не са доктори по медицина, нито за приготвяне на хомеопатични лекарства или за методология и прилагане на хомеопатични доказвания.

Стандартът е изготвен от технически комитет CEN/TC 427, с председател д-р Томас Пайнбауер, бивш президент на Европейският комитет по хомеопатия (ЕКХ) и с участие на представители на няколко страни, членки на ЕКХ. Стандартът е изготвен на 3 езика – английски, френски и немски. Версия на друг език може да бъде преведена под ръководството на член на CEN и ще има същия статут като официалните версии.

Стандартът е защитен с авторско право и може да бъде придобит от националните стандартизиращи представители на CEN тук. С този CEN стандарт медицинската хомеопатия постигна голям напредък в признаването на нейния статут в Европа.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg