Регулация на хомеопатичната медицина в Белгия

На 12 юли 2013г. Белгийския съвет на министрите реши, че хомеопатията е медицински акт. Само медицински лекари, зъболекари и акушерки могат да прилагат хомеопатия, като зъболекарите и акушерките само в тяхната област на компетенции.

Решението на Съвета на министрите се базира на официалната препоръка на Министъра на здравето, формулирана след 21 срещи на представители на Белгийският Хомеопатичен Съюз и университетски професори с представители на здравното министерство. С това решение закона за неконвенционалните практици, приет през 1999 може най-накрая да бъде приложен, след 14 години усилия. Този закон регулира хуманната медицина. Практикуването на хомеопатия от ветеринарни лекари ще се обсъжда от отделна комисия.

Кралският декрет посочва изискванията за регистрация на лекарите хомеопати. Тези изисквания са:

–        За конвенционалната медицина, лекарите трябва да спазват всички стандарти за акредитация, включително задължението да участват с  дежурства като лекари през почивните дни и да продължат медицинското си образование / минимум 20 кредитни точки на година/

–        За хомеопатичната медицина, лекарите трябва да са получил хомепатично образование в учебен център съгласно стандартите на Европейският комитет по хомеопатия или Международната медицинска хомеопатична лига и продължаващо обучение по хомеопатия / минимум 10 кредитни точки на година/.

Регистрацията е важна с оглед безопастността на пациентите. Националните образователни центрове трябва да отговарят на ЦЕН стандартите за качество, които ще се формулират в следващите няколко години. Преходни постановления ще се разработят за лекарите хомеопати, които не покриват горните изисквания, както и за практикуващите без диплома за лекар, стоматолог или акушер.

С публикуването на Кралският декрет, немедицинските практици, няма да могат да се обучават по хомеопатия и практикуването на хомеопатия от немедицински лица в Белгия ще спре.

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg