Неопровержими доказателства в хомеопатията

Думи на проф. Wambersie за работата на проф. Хан, относно стойността на мета-анализите в хомеопатията

Коментари и размисли след прочитане на „Хомеопатията – мета-анализи на обобщени клинични данни“ (проф. Хан, 2013) от проф. др. Wambersie, Белгия, януари 2017

Качеството на презентацията, стила, структурата, статистиките и доводите, използвани в статията я правят приемлива за публикуване във всяко медицинско списание. Прегледът представя аргумент в полза на сътрудничеството между медицината и хомеопатията и представянето на хомеопатията в медицинските журнали като цяло.

Проф. Хан обръща внимание на проучването на Клаус Линде, което обхваща голям брой клинични изпитвания – 89, използвани за мета-анализ. Като цяло те показват статистическа полза от използването на хомеопатия в сравнение с плацебо (2,45). Когато се използват само проучванията с най-високо качество, хомеопатията отново показва по-висок резултат спрямо плацебо, но с по-малка стойност (1,66). Накрая когато автора разглежда само няколко под групи, хомеопатията отново превъзхожда плацебо групите.

Проучването и резултатите имат голяма практическа стойност и привличат и други екипи, които не са съгласни с мнението на автора и критикуват изследването на Клаус Линде и неговите методи. Тези екипи се опитват да докажат липсата на ефективност на хомеопатията, чрез метода на изключване. Този метод е спорен и изглежда не избягва „емоционалния ефект“. Тези проучвания успяват да докажат липса на ефикасност, използвайки само 5-10% от проучванията на базата на „действителни данни“. ( Не разбирам какво означава „действителни данни“ – от автора). Освен това тези проучвания използват смесица от патологии, което отслабва аргументите им още повече.

Проф. Хан много добре изяснява разликата между доказателство и препоръки. Първата стъпка за всяко добро проучване е да се анализират реални данни, без притеснение от последствията или заключенията, които ще възникнат. Ако това не се вземе предвид, „емоционалния ефект“ не може да се избегне. В неговия преглед проф. Хан показва много ясно как това се случва в прегледаните от него проучвания за ефикасността на хомеопатията.

Заключение: тази статия е много интересна за мен. Тя посочва проблем, който може да има социални последици и урок за всички нас: важността да се разделят доказателствата от една страна и практическите/социални последствия от друга. По отношение на ефикасността на хомеопатията, често е трудно да се избегне емоционалната страна от практическите последствия за медицината и социалните аспекти (като цена и др. ). Като цяло трябва да се избягват емоциите, когато се прави проучване.

Една от причините за скептицизъм към хомеопатията е липсата на приемливи, научни аргументи, обясняващи ползите на хомеопатията. Това е разбираемо, но в медицината има примери на реални данни, които не могат да бъдат обяснени, вероятно ще бъдат обяснени в бъдеще. Важното е да се съберат добри и надеждни данни.

Това което е важно е да се установят фактите на базата на рандомизирани (двойно слепи) проучвания с достатъчно пациенти. Също така е необходимо да се концентрираме върху проучвания във връзка със специфични заболявания, отколкото към смесица от няколко патологии. Важно е да се свърши тази работа, като се избягват всякакви възможни емоции от самото начало.

Заключенията на това проучване са интересни и полезни за всички страни в Европейският съюз. Всички медицински комисии трябва да се вдъхновят от тях.

Линкове:

http://www.karger.com/Article/Pdf/355916

http://www.icru.org/content/uncategorised/andre-wambersie

Сподели:
Edno23 Favit Svejo Twitter Facebook Google Buzz Delicious Google Bookmarks Digg